Šiesta čakra - vnútorné oko

Prvky priradené k šiestej čakre:
Farba: indigovomodrá, žltá, fialová
Zmyslová funkcia: všetky zmysly aj vo forme nadzmyslového vnímania
Symbol: lotos s deväťdesiatimi šiestimi okvetnými lístkami
Časti tela a orgány: tvár, oči, uši, nos, dutiny, malý mozog, centrálna nervová sústava
Endokrinné žľazy: hypofýza - svojou činnosťou riadi ostatné žľazy s vnútorným vylučovaním, ako "dirigent" zabezpečuje ich harmonickú súhru
Vlastnosti: intelektuálne poznanie, racionálne myslenie, poznanie vnútorných súvislostí, vyššie chápanie, sila predstavivosti, intuícia, vôľa, viera, prístup k vnútorným pravdám, preniknutie k podstate veci

Funkcia:

 • vedomé vnímanie bytia, sídlo vyšších duchovných síl, intelektuálnej schopnosti rozlišovať, sídlo pamäte a vôle; na úrovni tela - centrum najvyššieho vedenia centrálneho nervového systému; racionálne alebo intelektuálne myslenie vyvoláva žltú vibráciu, intuícia indigovomodrú vibráciu
 • každej udalosti a činu v našom živote predchádzajú predstavy a myšlienky; môžu vychádzať z podvedomia alebo z poznania skutočnosti; cez šiestu čakru - tretie oko sme spojení so všetkým čo existuje vo vesmíre v neprejavenej forme; takto je vo vesmíre ukryté všetko poznanie tak ako sú v semienku obsiahnuté všetky informácie, z ktorých raz vznikne rastlina; v ľuďoch sú obsiahnuté všetky úrovne vesmíru, počnúc čistým bytím až po kompaktnú látku, tuhú hmotu a prejavujú sa rôznymi úrovňami vibrovania jednotlivých čakier
 • sídlo sily našej predstavivosti, tá vytvára energiu potrebnú na splnenie myšlienky alebo túžby; spolu s otvorenou čakrou srdca môžeme vysielať liečivé energie aj na diaľku a tak uzdravovať
 • získavame prístup ku všetkým úrovniam vesmíru; poznanie dostávame v podobe intuície, videnia, počutia a cítenia pomocou vnútorných vyšších zmyslov - to, čo sme predtým iba nejasne tušili, sa stáva zreteľným pocitom a vnemom

Harmonická činnosť:

 • v súčasnosti má iba málo ľudí otvorenú šiestu čakru; harmonická funkcie aj úplne nerozvinutej čakry sa prejavuje bystrým rozumom a duševnou obratnosťou, vedeckým bádaním
 • pri čiastočnom otvorení tejto čakry máme dobrú schopnosť vizualizácie a intuitívne chápanie súvislostí, myslenie sa opiera o fantáziu; občas pozorujeme, že naše myšlienky a predstavy sa spontánne plnia
 • harmonická činnosť čakry sa prejavuje vnímaním sveta novým spôsobom - prekročíme hranice racionálneho rozumu, naše myslenie a poznanie sa prehlbuje; intuícia otvára cestu k jemnejším úrovniam skutočnosti, dokážeme vnímať javy z minulosti aj budúcnosti

Disharmónia:

 • berieme len to, čo je sprostredkované racionálnym myslením; aj keď sú naše intelektuálne schopnosti výrazné a máme nadanie rýchlo analyzovať, chýba nám celkový pohľad a schopnosť integrácie, vnímanie súvislostí - platí pre nás len to, čo je pochopiteľné rozumom, overiteľné a dokázateľné vedeckými metódami
 • pokus ovplyvňovať silou myšlienok ľudí alebo veci za účelom demonštrovania svojej moci alebo uspokojenia vlastných potrieb.
 • život je určený len materiálnymi potrebami, duchovné pravdy odmietame ako nevedecké a nerealistické, myslenie orientujeme podľa prevládajúcich názorov
 • mávame poruchy zraku - sú upozornením, aby sme sa pozerali viac dovnútra

Nedostatočná činnosť:

 • jedinou vnímateľnou skutočnosťou pre nás je len vonkajší, viditeľný svet; náš život určujú a ovplyvňujú len materiálne túžby a telesné potreby; duchovné pravdy sú pre nás preludy a nezmysly
 • naše myslenie sa zakladá na prevládajúcich názoroch, v náročných situáciách ľahko strácame hlavu, sme zábudliví, máme nejasné, zmätené myšlienky a negatívne citové návyky

Prečistenie a aktivizácia energie:

 • tretie oko stimuluje tmavomodrá, hviezdami posiata obloha; jej pozorovanie otvára našu schopnosť intuitívneho vnímania sveta a skutočnosti
 • pôsobenie kryštálov tmavomodrej farby má tiež pozitívny aktivizujúci účinok:

lazurit sprostredkúva zážitok pocitu bezpečia vo vesmíre, posilňuje silu ducha a pomáha mu k poznaniu vyšších súvislostí; podporuje intuíciu, umožňuje spoznať skrytý význam vecí
indigivomodrý zafír otvára ducha kozmickému poznaniu a večným pravdám
sodalit vyjasňuje rozum a dáva mu schopnosť hlbokých myšlienok; jeho vyžarovanie vlieva pokoj a posilňuje nervy, pomáha aj pri odstraňovaní starých myšlienkových návykov