Energetická sústava

Na ceste k zdraviu a vnútornej harmónii potrebujeme vedieť o sebe čo najviac. Zaujímavú a inšpirujúcu cestu sebapoznania, ktorej základom je predstava, že celá príroda (a teda aj človek) je ovládaná zákonitosťami univerza, ponúka filozofia východných kultúr. Tisícročiami overené liečebné a relaxačné metódy z východu (India, Čína, Japonsko...) vychádzajú z toho, že človek nie je len fyzické telo, ale súčasťou každej ľudskej bytosti je životná energia - zložitá energetická sústava, bez ktorej by fyzické telo nemohlo existovať.
Ak sa s týmito informáciami stretávate prvý krát, odporúčame si ich predstaviť hypoteticky.

 

Energetická sústava - to sú štyri energetické polia, z ktorých každé má svoju vibračnú frekvenciu od najnižšej, prislúchajúcej éterickému poľu až po najvyššiu frekvenciu duchovného poľa. Vyžarovanie energie je vlastné každému živému organizmu. Energetické pole - je to energia, ktorou je prestúpené celé telo a ktorá vyžaruje okolo nás. Energetický obal nášho fyzického tela sa nazýva aura.

Éterické pole - predstavuje energetického dvojníka fyzického tela. Jeho úlohou je zásobovať energiou fyzické telo, starať sa o životnú rovnováhu v telesných bunkách. V éterickom poli sa prejavujú ochorenia skôr, ako na fyzickom tele, možno ich rozpoznať a liečiť už na tejto úrovni.

Emocionálne pole - je nositeľom našich citov, emócií a charakterových vlastností. Najviac ovplyvňuje náš pohľad na život a životné situácie. Môžu tu byť uložené pozitívne emócie lásky, oddanosti a radosti, ale aj všetky neuvoľnené emócie, vedomé aj nevedomé obavy, zloba, pocity osamelosti, odmietania, nedostatok sebadôvery.

Mentálne pole - je nositeľom našich myšlienok, predstáv, racionálnych a intuitívnych poznatkov. Tu vznikajú naše myšlienky týkajúce sa zdravia, blahobytu a významu všetkého, čo sa okolo nás deje. A naše zdravie, šťastie, spokojnosť, úspešnosť a celkový pohľad na život závisia od toho, či sú naše myšlienky pozitívne - alebo negatívne.

Duchovné pole - umožňuje nám poznať zdroj a cieľ nášho bytia a pochopiť skutočný zmysel nášho života. Ak sa otvoríme jeho vibráciám, náš život získa celkom novú kvalitu. Náš život bude vyjadrením múdrosti, sily, blaženosti a lásky.

Prúdenie vitálnej energie

Naša energetická sústava je neustále napojená na nevyčerpateľný zdroj vitálnej životnej energie pomocou dýchania, stravovania, pohybu. Prijímaná energia (prána) prúdi energetickými kanálikmi (nádí), ktoré sú navzájom poprepájané, križujú sa a pretínajú v dôležitých uzloch nazývaných Lotosové kvety alebo Čakry (kruhy, kolesá). Sú to miesta, kde je prúdenie energie najintenzívnejšie.

 

                     

Najdôležitejšie energetické centrá

Na ľudskom tele snáď nie je miesta, ktoré by nebolo citlivým orgánom na príjem, premenu a odovzdávanie energie. Najdôležitejších sedem čakier sa nachádza pozdĺž zvislej osi tela v strede jeho prednej strany, ďalšie dve na dlaniach a dve na chodidlách. Všetkých sedem hlavných čakier alebo lotosových kvetov sa podobá na lievikovitý kalich kvetu s rozličným počtom okvetných lupeňov. Rozdelenie kvetov na jednotlivé lístky zobrazuje kanáliky, cez ktoré prúdi vitálna energia do čakier a odtiaľ do energetických polí. Ich počet siaha od štyroch kanálikov v prvej čakre až po takmer tisíc kanálikov v siedmej čakre. Z priehlbiny uprostred každého kalichu kvetu vedie ďalší kanál do chrbtice. Podobá sa stonke lotosového kvetu. Spája lotosové kvety s najdôležitejším kanálom energie, nazývaným Sušumna, ktorý stúpa od kostrče cez vnútrajšok chrbtice až na temeno hlavy.
Pingala je kanál, dráha pravej nosnej dierky (energia prúdiaca pri dýchaní pravou nosnou dierkou), predstavuje kladný mužský princíp JANG
Ida je kanál, dráha ľavej nosnej dierky (energia prúdiaca pri dýchaní ľavou nosnou dierkou), predstavuje záporný ženský princíp JIN. U muža a ženy existuje protichodný princíp, dopĺňanie sa v rôznych prejavoch, pretože čakry muža rotujú v smere hodinových ručičiek a u ženy v protismere. Rotácia v smere hodinových ručičiek je výrazom najmä mužskej kvality a podľa čínskeho učenia má podstatu JANG. Opačná rotácia má ženskú podstatu JIN.

Mužský princíp JANG predstavuje:

- energiu Slnka
- živly vzduch a oheň
- svetlo, sucho a teplo
- vydávanie, tvorivosť, vôľu a aktivitu, v negatívnom vyjadrení aj agresivitu a násilie

ženský princíp JIN predstavuje:

- energiu Mesiaca
- živly zem a vodu
- tmu, vlhko a chlad
- prijímanie, ochranu, vnímavosť a pasivitu, v negatívnom vyjadrení slabosť a depresiu

Spolu tvoria vyvážený celok, v ktorom niet začiatku ani konca. Princípy JIN a JANG sa priťahujú a odpudzujú, prenikajú jeden cez druhého. Telesné a duševné zdravie predstavuje harmonický vzťah medzi princípmi JIN a JANG. Ich vzťah je znázornený symbolom MONADY.

Energia živlov

Základné čakry sú spojené s dôležitými orgánmi a žľazami nášho tela. Ak máme v oblasti čakier prekážky alebo disharmóniu toku energie, sme chorí, pociťujeme úzkosť, depresiu. Platí to aj naopak - ochorenia spôsobujú oslabenie energetických centier. Každou čakrou prúdi energia s určitou vibráciou a je ovplyvňovaná energiou jedného z piatich základných symbolických živlov - zem, voda, oheň, vzduch, éter.
Éter - prvotný priestor, nemá vlastnosti, nemožno ho definovať, je to najvyšší, najmocnejší princíp
Vzduch - sprostredkovateľ, vyrovnávacie médium medzi princípom ohňa a vody. Ako neutrálne médium udržiava rovnováhu medzi aktívnym pôsobením ohňa a pasívnym pôsobením vody. Od vody prijíma vlhkosť a chlad, od ohňa sucho a teplo. Môže pôsobiť pasívne - životodárne, alebo aktívne - ničivo. Pohybuje sa v horizontálnej rovine, spája nebo a zem. ohňu pomáha planúť, vode odparovať, prach roznáša. jeho energia je tvorivá, ide cez logiku a intelekt. Symbolizuje myslenie, reč, potrebuje logické argumenty. poslaním vzduchu je objavovať nové podnety, sprostredkovať myšlienky a tak spájať ľudí medzi sebou.
Oheň  - základnými vlastnosťami sú teplo a expanzia, rozpínavosť. Oheň sa spája so svetlom, počiatkom stvorenia, poznaním. Poslaním ohňa je aktivovať svoje okolie. Podnecuje k činnosti, dáva veciam nový tvar, a dianiu nový smer, ak je ho mnoho, ničí, spaľuje. podnecuje činorodosť, , dáva dostatok energie, sily a vôle k presadeniu všetkého, o čo usilujeme. Ak sa jeho nahromadená aktivita nemôže uplatniť, vzniká napätie, ktoré treba ventilovať.
Voda  - základnou vlastnosťou je chlad a sťahovanie. Oheň a voda pôsobia vo všetkom, sú dvomi protipólmi jedného princípu. Energia vody je najviac vnímavá na pocity a emócie zasahujúce do hĺbky. Pocity ťažko vyjadriť slovami, skôr ich prežívame mlčky alebo vyjadrujeme gestami. Vodná kvalita svet skôr preciťuje a sleduje, podnecuje k súcitu, vciťovaniu sa. Pre vodu nie sú podstatné logické argumenty.
Zem - striedavé pôsobenie ohňa, vody a vzduchu. Základnou vlastnosťou je stuhnutie a obmedzenie pôsobenia. Zem udržuje stabilitu, systém a poriadok. Vytvára vzťah k hmotnému svetu, k telu a k zmyslovým pôžitkom. Podporuje praktickosť, trpezlivosť, vyznačuje sa pomalšími reakciami a nechuťou k zmene. Zem má tendenciu zachovať stav, ktorý je.